Муртазали Дугричилов (dugrichilov) wrote,
Муртазали Дугричилов
dugrichilov

"Бищунго къуватаб ярагъ"


Ункъабилеб классалъе къватIибе биччараб, рахьдал мацI лъазабулеб тIехьалда бахъараб, дица хъвараб хабар (МагIарулалъги, ГIурусалъги). 
"Самое сильное оружие" -
мой рассказ, включенный в учебник родного языка для четвертого класса (аварский и русский тексты). 

Гьеб лъугьа-бахъин цебе заманалдаго ккун буго.

ГІемерал боялгун гьитІинаб Дагъистаналде тІаде кІанцІана Ираналъул шагь Надир. Гьесул къасд букІана тІолабго дунялалда кверщел гьабизе.

МагІарулазе бокьичІо лагълъиялде ккезе. Амма тІолабго магІарул халкъалдаса Надирил рагъухъаби цІикІкІун рукІана.

ЧІурхІулаго, рухІулаго цере ратарал росабигун, Надир-шагь гІандалазул ракьалде швана.

ГІагарлъулел рукІана къажарал цо росдал ракьалде.

ХъахІлъи баралдаса сордо рогьинегІан хІалтІана гьеб росдал гІадамал. Росу сверун сангар бана гьез, гъваридал орал рухъана, тушман жаниве ккезе, къорал гъуна, хвалчаби чархида ккуна, къолдаби-такъияби къачІана.

Гьеб росулъ вукІана Зулпукъарилан цІар бугев цо гьитІинав вас. Гьиялъажал хьихьун, рохьоса гІучІ-мичІил бакІарун, эбель-инсуе кумек гьабулаан гьес. ЦІакъ жиндаса Зулпукъар чІухІарав гІакъилав кІудадаги вукІана гьесул.

Гъасда гІодов чІарав Зулпукъарица кІудадаса гьикъана:

- Щив кколев, дахІадада, Надир-шагь? Щиб гьесие нилъедасан къаригІунеб бугеб?

- Надир-шагь ккола, дир вас, чияр биялъ гІорцІулареб тІурараб гьой! – ян жаваб кьуна кІудадаца, - амма нилъеца гьесул гажал гъурила! Биччанте Надир-шагьасул гІемерал боялги рукІине, лъикІаб ярагъги букІине. Нилъерги бугеб бокьарав тушманасдаса бергьунеб ярагъ!

- Гьеб щиб ярагъ, дахІадада?

- Гьеб буго, дир вас, нилъерго ракьалде бугеб рокьи! Гьелдаса кутакаб ярагъ дунялалда гьечІо!

Радал хеккого тІаде вахъарав Зулпукъар гордухъан къватІиве валагьана.

- Балагье, дахІадада, нолъ ДурчІимегІералъул тІогьиб рохь бижун буго!

- Гьеб рохь гуро, Зулпукъар, Надир-шагьасул рагъухъабазул хучдул руго.

КІудада, гъежде хъабарчиги рехун, магІида бан букІараб хвалченги босун, гІедегІун къватІиве лъугьунев вукІана.

- ДахІадада, дунги вилълъина дуда цадахъ, - ан хантІан тІаде вахъана Зулпукъар. – Дун батІаго бихьинчи гуревищ?

- Мун, щибги босун, вагъилев? Дур ярагъ гьечІо гури?

- Буго дир ярагъ! Диеги бокьула нилъерго ракь! Дуцаго абуна гури бищунго къуватаб ярагъ ватІаналде бугеб рокьи бугилан! – лъугьана Зулпукъар, кІудадал хъабчил къвалги ккун.

КІудадада цадахъ гьевги къватІиве вахъана.

Надир-шагьасда ракІалде ккун букІана, рикІкІен гІемерал рагъухъабазукьаги хІинкъун, росдал гІадамал жидеда данде рагъиларилан. Гьесие бокьун букІана, рагъго гьабичІого, магІарулал кверде росизе. Гьединлъидал Надир-шагьас росулъе жиндирго чапарзаби ритІана.

Киналго гІадамал Надирил чапарзабазухъ ралагьизе годекІанире ракІарана. Кинабго жо бихьизеги лъазеги бокьулеб Зулпукъарги, цо гъотІодеги вахун, гьезухъ валагьун вукІана.

ГІемераб мехалъ къацандана чапарзабиги росдал хІурмат бугел гІадамалги. Гьезда гьоркьов вукІана Зулпукъарил кІудадаги.

Цо чапарас ишан гьабурабго, цо къажарав, мочол таргьаги гъежда чІван, росдал гІадамазда аскІовегІан вачІана. Цинги таргьа гьезда цебе рехана. Таргьиниса къватІибе чвахун бачІана муч.

«Гьалъул магІна щиб?» - ан пикру гьабуна гьитІинав Зулпукъарица. Цогидал гІадамалги, щибго жоги бичІчІуларого, гьелъухъ ралагьун хутІана. Амма Зулпукъарил кІудада, цо балъголъи лъараб гІадин, гьимана. Цинги гьес гъотІода вугев васакІоде ишан гьабуна.

- Хехго рокъовеги ун, хІелекоги бачун, вачІа – ян буюрана кІудадаца.

Берда вихьулареб куцалъ векерана Зулпукъар рокъове. Къвалакь хІулараб хІелегоги ккун, хеккого тІадеги щвана.

КІудадаца хІелеко таргиниса къватІибе чвахараб мочоде тІаде биччана. Хіелкицаги гьеб, цо-цо мугь ккун, бищизе байбихьана.

Ццинги бахъун, Надир-шагьасул чапарзаби чуязде рахана ва, риччан, гьелгун гьениса нахъе ана.

Зулпукъарида бичІчІичІо къажаразул ццин щай бахъарабали. Гьеб кІудадада гьикъизе бокьун букІана гьесие, амма санагІат ккечІо...

Тушманасул бояз росу сверун ккуна.

Байбихьана гурхІел гьечІеб рагъ.

ЧІорал гьещтІана, хвалчабазул зваргъи бахъана.

Зобал багІарлъана.

Кьураби сородана.

ГІурччинхер багІарлъана, лъарал сурмалъана.

...ЛъабцІул бакъ тІерхьана, лъабцІул моцІ баккана. Надир-шагьасул бергьиналда ракІ чІолеб букІана. Къажарал жеги гІемер рукІана, магІарулал дагьлъулел рукІана.

РакІалдаго гьечІого, рикІкІадасан чуязул щанкІлазул тІваркъи рагІизе лъугьана. Гьел рукІана гьаб росадал гІадамазе кумекалъе рачІунел магІарул цогидал росабазул рагъухъаби. Гьанже гьел киналго цолъана, цадахъ тІаделъана гІаммав тушманасде.

ТІуркІана чияр ракьал рахъулел. ТІуризе байбихьана къажараз.

ТІурун унел рагъухъабаз, жидедаго хадур магІарулал рачІунгутІизе, щвараб давла гІодобе балеб букІана. Амма цониги магІарулав, Надир-шагьасул боязда Дагъистан тезабизегІан, лъалхъичІо.

- ДахІадада, дол къажараз нужеда цебе мочол цІураб таргьа щай рехун букІараб? – ан цІехана цо сордоялъ Зулпукъарица.

- Къажаразе бокьун букІана жидер рагъухъаби гьеб таргьиниб мучгІанги гІемер ругилан абизе...

- БичІчІана, бичІчІана! –ян ахІдана Зулпукъар. – ХІелкица мугь бищулеб гІадин, цо-цоккун гъуризе ругила нужер рикІкІен гІемерал рагъухъаби! Гьеб гурищха, дахІадада, мочоде хІелеко биччаялъул магІна? Нилъер бищунго къуватаб ярагъги гьечІищха, дахІадада?

- Буго, дир вас, буго! – ян абуна гьимулаго кІудадаца.- Кидаго ракІалдеги щва, цІунизеги цІуне гьеб ярагъ. Дурго лъималазухъеги гьеб кьезе кІочІон тоге! 

 

САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Это случилось очень давно.

Со своим огромным войском напал на маленький Дагестан иранский шах Надир. Он стремился править всем миром.

Но горцы не желали быть его рабами. Войск же у Надира было намного больше, чем всех горцев.

Сжигая и сметая все на своем пути, приближался Надир-шах к Андалалу.

И вот они подступили к одному аулу. С ранней зари до самой темноты трудились люди, они укрепляли стену вокруг аула, возводили завалы, расставляли ловушки для врага. Ковали стрелы, кольчуги и шлемы.

Жил в этом ауле один мальчик по имени Зульфукар. И хотя он был еще мал, он уже помогал родителям: пас овец, собирал в лесу хворост. Был у Зульфукара дедушка, которым он очень гордился. Однажды вечером, сидя у очага. Внук спросил его:

- Дедушка, кто такой Надир-шах и что ему от нас нужно?

- Надир-шах это бешеный пес, который никак не напьется чужой крови, - ответил дедушка. – Но мы обломаем ему клыки! Пусть у него бессчетное войско. Пусть у него отточенное оружие. Есть и у нас оружие, против которого не устоит никакой враг.

-Что же это за оружие, дедушка?

-Это любовь к нашей родной земле! Нет на свете более сильного оружия!

На следующее утро, Зульфукур, едва проснувшись, глянул в окно:

-Посмотри, дедушка, за ночь на Турчидаге вырос лес! – с удивлением воскликнул он.

- Это не лес, Зульфукар, это копья воинов Надир-шаха.

Дедушка накинул на плечи долгополую шубу, снял с гвоздя шашку и уже поспешил было к дверям.

- Дедушка, возьми и меня с собой, -  взмолился Зульфукар, - разве же я не мужчина?!

- Как же ты будешь сражаться? У тебя ведь нет еще оружия!

- Есть у меня оружие, есть! Я люблю нашу землю! Разве не ты говорил, что это – самое сильное оружие?! – настаивал Зульфукар, тряся деда за рукав шубы...

Дед и он вышли из дому.

Надир-шах был уверен в том, что горцы, испугавшись его бесчисленной армии, не станут воевать против него. Он решил покорить их без бою и послал с таким предложением в аул своих гонцов.

Чтобы поглядеть на них, все жители собрались на годекане. Любопытный Зульфукар взобрался на дерево и с любопытством наблюдал за происходящим.

Долго о чем-то спорили гонцы Надир-шаха и аксакалы, среди которых был и дед Зульфукара.

Вдруг один гонец подал знак, и другой перс подошел поближе  к аульским аксакалам, снял со своего плеча мешок и бросил его к их ногам. Из мешка посыпалось зерно.

«Что это значит?» - подумал маленький Зульфукар. Не поняли жеста и остальные жители, молча глядевшие на пшено. Но дед Зульфукара, как бы разгадав загадку, улыбнулся. Вдруг он поманил жестом внука и сказал:

- Беги домой и принеси сюда нашего петуха!

В мгновение ока устремился Зульфукар к дому, поймал тощего облезлого петуха и вернулся с ним на годекан.

Дед взял петуха и выпустил его перед мешком. Петух стал клевать зерна. Разгневанные гонцы Надир-шаха оседлали коней и ускакали прочь.

Зульфукар не понял, чем был вызван их гнев. Он собрался было спросить об этом дедушку. Но не успел...

Вскоре началась жестокая сеча.

Засвистели стрелы,

Зазвенели шашки,

Опалилось небо,

Задрожали скалы,

Покраснели травы,

И прозрачные ручьи стали бурыми...

Трижды закатывалось солнце и трижды восходил месяц. Надир-шах уже был уверен в своей победе. Персов оставалось еще много, а горцев становилось все меньше.

Вдруг вдалеке послышался цокот копыт. Это скакали на подмогу жители других, покоренных прежде Надир-шахом аулов. Теперь, объединившись, они решили выступить против общего врага.

Дрогнули завоеватели и пустились в бегство, высыпая на ходу из мешков награбленное богатство, в надежде, что горцы прекратят погоню и бросятся собирать сокровища. Но никто не остановился, пока Надир-шах не был изгнан из Дагестана...

-Дедушка, а для чего персы бросили к вашим ногам мешок с зерном? – спросил как-то вечером Зульфукар.

-Персы хотели сказать этим, что их столько, сколько зерен в этом мешке...

-Понял, понял!! – радостно закричал Зульфукар, - "точно также, как  петух поклевал зерно, и мы поклюем ваше бессчетное войско"-  Вот что это означало! Ведь у нас есть самое сильное оружие, правда, дедушка?

- Правда, - улыбаясь ответил дедушка.- Помни всегда об этом оружии. И не забудь передать его своим детям!

("Авар мацI". ЦIали, грамматика, калам цебетIезаби. IY классалъе учебник. МахIачхъала.Дагучпедгиз, 1995.)
 

Tags: Дирго асарал
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments